Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / Uchwały 2003-2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2003-2013 Uchwały 2003-2013


 

Uchwały rok 2003:

Uchwały rok 2005:

Uchwały rok 2006

 

 1. Uchwała Nr I 1 2006
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów.
 2. Uchwała Nr I 2 2006
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radzanów.
 3. Uchwała Nr I 3 2006
  w sprawie określenia liczby i nazw komisjii stałych Rady Gminy w Radzanowie oraz określenia ich składu osobowego
 4. Uchwała Nr II 4 2006
  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 5. Uchwała Nr II 5 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 6. Uchwała Nr II 6 2006 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
 7. Uchwała Nr II 7 2006 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów
 8. Uchwała Nr II 8 2006 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Radzanów
 9. Uchwała Nr II 9 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz dokonania ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Radzanów
 10. Uchwała Nr II 10 2006 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego oraz określenia w tych jednostkach najniższego wynagrodzenia
 11. Uchwała Nr II 11 2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 12. Uchwała Nr II 12 2006 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2006 rok
 13. Uchwała Nr III 13 2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radzanów z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Radzanów pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na projekt pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzanowie"
 14. Uchwała Nr III 14 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 15. Uchwała Nr III 15 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.
 16. Uchwała Nr III 16 2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Radzanów
 17. Uchwała Nr III 17 2006 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Radzanów
 18. Uchwała Nr III 18 2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII 68 2003 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
 19. Uchwała Nr III 19 2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów oraz zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2007 r.

Uchwały rok 2007

 1. Uchwała Nr IV 20 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 2. Uchwała Nr IV 21 2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radzanów w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Radzanów
 3. Uchwała Nr IV 22 2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Radzanów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Uchwała Nr IV 23 2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
 5. Uchwała Nr IV 24 2007 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zaobu nieruchomości
 6. Uchwała Nr IV 25 2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych.
 7. Uchwała Nr IV 26 2007 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów
 8. Uchwała Nr IV 27 2007 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"
 9. Uchwała Nr IV 28 2007 w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej we Wróblewie 
 10. Uchwała Nr IV 29 2007 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej raka piersi w gminie Radzanów na rok 2007
 11. Uchwała Nr V 30 2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzanów
 12. Uchwała Nr V 31 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrebie: Radzanów, Bębnowo, Józefowo, Ratowo, Wróblewo, Gradzanowo Zbęskie
 13. Uchwała Nr V 32 2007 w sprawie przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrębie: Radzanów, Ratowo, Zgliczyn Witowy, Bojanowo, Bońkowo Kościelne i Bońkowo Podleśne, Wróblewo, Gradzanowo Zbeskie
 14. Uchwała Nr V 33 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrębie: Bębnowo, Józefowo, Radzanów
 15. Uchwała Nr V 34 2007 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
 16. Uchwała Nr V 35 2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest gmina Radzanów
 17. Uchwała Nr V 36 2007 w sprawie przystąpienia do inwestycji pod nazwą "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej we Wróblewie"
 18. Uchwała Nr V 37 2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie gminy Radzanów dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie
 19. Uchwała Nr V 38 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 20. Uchwała Nr VI 43 2007 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
 21. Uchwała Nr VI 44 2007 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów
 22. Uchwała Nr VII 45 2007 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów
 23. Uchwała Nr VII 46 2007 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radzanów na lata 2007-2013
 24. Uchwała Nr VII 47 2007 w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w ramach programów operacyjnych województwa mazowieckiego
 25. Uchwała Nr VII 48 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrębie: Radzanów i Luszewo
 26. Uchwała Nr VIII 49 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 27. Uchwała Nr VIII 50 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 28. Uchwała Nr VIII 51 2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 258 obręb Luszewo o powierzchni 0,04 ha w trybie bezprzetargowym
 29. Uchwała Nr VIII 52 2007 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
 30. Uchwała Nr VIII 53 2007 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) za udział w Sesji Rady Gminy
 31. Uchwała Nr VIII 54 2007 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów
 32. Uchwała Nr VIII 55 2007 w sprawie ustalenia dla jednostek organizacyjnych oświaty Gminy Radzanów "Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Radzanów"
 33. Uchwała Nr IX 56 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 34. Uchwała Nr IX 57 2007 w sprawie wyboru ławników sądowych
 35. Uchwała Nr X 58 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 36. Uchwała Nr X 59 2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 37. Uchwała Nr X 60 2007 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
 38. Uchwala Nr X 61 2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 39. Uchwała Nr X 62 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Józefowie, Bońkowie Kościelnym, Bońkowie Podleśnym, Bębnowie
 40. Uchwała Nr X 63 2007 w sprawie przeznaczenia w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 95 o pow. 0,025 ha położonej w Radzanowie przy ulicy Mławskiej 
 41. Uchwała Nr X 64 2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Radzanów
 42. Uchwała Nr XI 65 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 43. Uchwała Nr XI 66 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2008 rok
 44. Uchwała Nr XI 67 2007 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat
 45. Uchwała Nr XI 68 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
 46. Uchwała Nr XI 69 2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 47. Uchwała Nr XI 70 2007 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów
 48. Uchwała Nr XI 71 2007 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów

 

Uchwały rok 2008

 

 1. Uchwała Nr XII 72 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 2. Uchwała Nr XII 74 2008 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów oraz zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2008 rok
 3. Uchwała Nr XII 75 2008 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2008-2012
 4. Uchwała Nr XIII 76 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzanów
 5. Uchwała Nr XIII 77 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 6. Uchwała Nr XIII 78 2008 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Radzanów
 7. Uchwała Nr XIII 79 2008 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Radzanów
 8. Uchwała Nr XIII 80 2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wróblewo"
 9. Uchwała Nr XIII 81 2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XIV 82 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

83.  Uchwała Nr XIV 83 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radzanów

84. Uchwała Nr XIV 84 2008 w sprawie sposobu sprawienia kosztów pogrzebu przez Gminę Radzanów

85. Uchwała Nr XIV 85 2008 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego oraz określenia w tych jednostkach najniższego wynagrodzenia.

86. Uchwała Nr XV 86 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

87. Uchwała Nr XV 87 2008 w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Radzanów

88. Uchwała Nr XV 88 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Wkra"

89. Uchwała Nr XV 89 2008 w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą "Nowa rzeczywistość - chcę mieć wpływ na swoje życie" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

90. Uchwała Nr XV 90 2008 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów"

91. Uchwała Nr XV 91 2008 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radzanów w obrębach geodezyjnych: Bojanowo, Bońkowo Kościelne, Bońkowo Podleśne, Gradzanowo Zbęskie, Radzanów, Ratowo, Wróblewo i Zgliczyn Witowy

92. Uchwała Nr XV 92 2008 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radzanów w obrębach geodezyjnych: Bębnowo, Józefowo, Luszewo i Radzanów

93. Uchwała Nr XV 93 2008 w sprawie powołania komisji do opracowania projektu Statutu Gminy Radzanów

94. Uchwała Nr XVI 94 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

95. Uchwała Nr XVI 95 2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

96. Uchwała Nr XVI 96 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radzanów oraz upoważnienia Wójta Gminy do jej podpisania

97. Uchwała Nr XVI 97 2008 w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2009-2011 w ramach programów operacyjnych województwa mazowieckiego

98. Uchwała Nr XVI 98 2008 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego oraz określenia w tych jednostkach najniższego wynagrodzenia

99. Uchwała Nr XVI 99 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radzanów

100. Uchwała Nr XVII 100 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

101. Uchwała Nr XVII 101 2008 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Radzanów

102. Uchwała Nr XVII 102 2008 w sprawie ustalenia dla jednostek organizacyjnych oświaty Gminy Radzanów "Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów."

103. Uchwała Nr XVII 103 2008 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat

104. Uchwała Nr XVII 104 2008 w sprawie przekazania zadania założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego w Mławie

106. Uchwała Nr XVIII 106 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

107. Uchwała Nr XVIII 107 2008 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

108. Uchwała Nr XVIII 108 2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

109. Uchwała Nr XVIII 109 2008 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

110. Uchwała Nr XVIII 110 2008 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Radzanów

111. Uchwała Nr XVIII 111 2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzanów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

113. Uchwała Nr XVIII 113 2008 uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości tych opłat

114. Uchwała Nr XIX 114 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

115. Uchwała Nr XIX 115 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2009 r.

116. Uchwała Nr XIX 116 2008 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów

117. Uchwała Nr XIX 117 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

118. Uchwała Nr XIX 118 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

119. Uchwała Nr XIX 119 2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Powiatowi Mławskiemu.

120. Uchwała Nr XIX 120 2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Uchwały rok 2009

121. Uchwała Nr XX 121 2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2009 rok

122. Uchwała Nr XX 122 2009 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Radzanów na 2009 rok

123. Uchwała Nr XX 123 2009 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Radzanów w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Wkra"

124. Uchwała Nr XX 124 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do Lokalnej Grupy Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy

125. Uchwała Nr XX 125 2009 w sprawie ustalenia opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Radzanów

126. Uchwała Nr XX 126 2009 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Radzanów

127. Uchwała Nr XXI 127 2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Nowa rzeczywistość - chcę mieć wpływ na swoje życie" zgłoszonego w odpowiedzi na konkurs w ramach PO KL Piorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

128. Uchwała Nr XXI 128 2009 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2007-2013

129. Uchwała Nr XXI 129 2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Radzanów do roku 2014

131. Uchwała Nr XXI 131 2009 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) za udział w Sesji Rady Gminy

132. Uchwała Nr XXI 132 2009 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Radzanów

133. Uchwała Nr XXII 133 2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzanów

134. Uchwała Nr XXII 134 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

135. Uchwała Nr XXII 135 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2009 r.

136. Uchwała Nr XXII 136 2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów

137. Uchwała Nr XXII 137 2009 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

138. Uchwała Nr XXII 138 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzanów

139. Uchwała Nr XXII 139 2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę część nieruchomości nr 501 położonej w Radzanowie na okres 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego

140. Uchwała Nr 140 2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomość nr 500/1 położonej w Radzanowie na okres 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego

141. Uchwała Nr XXII 141 2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego na okres 10 lat część nieruchomości nr 657 położonej w Radzanowie pod usługi telefonii komórkowej

142. Uchwała Nr XXII 142 2009 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radzanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

143. Uchwała intencyjna Nr XXII 143 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

144. Uchwała Nr XXII 144 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie Gminy Radzanów

145 Uchwała Nr XXII 145 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie części nieruchomości nr 95/1 położonej w Bońkowie Kościelnym, Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu "Mar - Kot"

146. Uchwała Nr XXII 146 2009 zmieniajaca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wróblewo"

147. Uchwała Nr XXIII 147 2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radzanów

148. Uchwała Nr XXIII 148 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2009 rok

149. Uchwała Nr XXIII 149 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.

150. Uchwała Nr XXIII 150 2009 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzanów

151. Uchwała Nr XXIII 151 2009 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

152. Uchwała Nr XXIII 152 2009 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radzanów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

153. Uchwała Nr XXIV 153 2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radzanów na lata 2004-2014

154. Uchwała Nr XXIV 154 2009 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radzanów na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do 2013r.

155. Uchwała Nr XXIV 155 2009 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radzanów na lata 2007-2013

156. Uchwała Nr XXIV 156 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytetu VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w roku 2010 na realizację inwestycji pn "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Radzanów"

157. Uchwała Nr XXIV 157 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" do realizacji projektu systemowego pn. "Z klasy na scenę".

158. Uchwała Nr XXIV 158 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Radzanów środków stanowiacych fundusz sołecki

159. Uchwała Nr XXIV 159 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów jako partnera do realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

160. Uchwała Nr XXIV 160 2009 w sprawie przystapienia Gminy Radzanów jako partnera do realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

161. Uchwała Nr XXIV 161 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2009 rok

162. Uchwała Nr XXIV 162 2009 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie przez Wójta Gminy Radzanów w całości kary administracyjnej w kwocie 96 271, 86 zł wraz z odsetkami naliczonej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

163. Uchwała Nr XXIV 163 2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Radzanów

164. Uchwała Nr XXIV 164 2009 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.

165. Uchwała Nr XXIV 165 2009 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Radzanowie w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"

167. Uchwała Nr XXV 167 2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

168. Uchwała Nr XXV 168 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

169. Uchwała Nr XXV 169 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów jako partnera do realizacji projektu pn. "Pogodna jesień życia to twój czas" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

170. Uchwała Nr XXV 170 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

171. Uchwała Nr XXV 171 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2009 rok

172. Uchwała Nr XXVI 172 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów jako partnera do realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr P3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz na odcinku od km 14+429,00 do km 18+050,00 na terenie powiatu mławskiego" oraz wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Powiatowi Mławskiemu.

173. Uchwała Nr XXVI 173 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2009 rok

174. Uchwała Nr XXVII 174 2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami kolonii Gradzanowo Zbęskie w przedmiocie wyrażenia opinii co do ustalenia i nadania nazwy Gradzanowo Zbęskie Kolonia

175. Uchwała Nr XXVII  175 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na 2009 r.

176. Uchwała Nr XXVIII 176 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na 2009 r.

177. Uchwała Nr XXVIII 177 2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

178. Uchwała Nr XXVIII 178 2009 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

179. Uchwała Nr XXVIII 179 2009 w sprawie założenia Stowarzyszenia "Gmin PŁN-ZACH Mazowsza" na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami

180. Uchwała Nr XXVIII 180 2009 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

181. Uchwała Nr XXIX 181 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2009 r.

182. Uchwała budżetowa Gminy Radzanów na rok 2010 Nr XXIX 182 2009

183. Uchwała Nr XXIX 183 2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2008-2012

184. Uchwała Nr XXIX 184 2009 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Gminy Radzanów

185. Uchwała Nr XXIX 185 2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

186. Uchwała Nr XXIX 186 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoamnii na rok 2010

187. Uchwała Nr XXIX 187 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów

188. Uchwała Nr XXIX 188 2009 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwały rok 2010

1. Uchwała Nr XXX/192/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanó na rok 2010

2. Uchwała Nr XXX/193/2010 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Gradzanowo Zbęskie Kolonia" oraz określenia jej rodzaju jako "wieś"

3. Uchwała Nr XXX/194/2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej w budynku będącym własnością Gminy Radzanów położonym w Radzanowie przy ul. Mławskiej 4 na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

4. Uchwała Nr XXX/195/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych tarył dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Radzanów

5. Uchwała Nr XXX/196/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radzanów na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki

6. Uchwała Nr XXX/197/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Radzanów na 2010 r.

7. Uchwała Nr XXX/198/2010 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2010 rok

8. Uchwała Nr XXX/199/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2010 rok na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Radzanów" w ramach PROW 2007 - 2013 "Odnowa i rozwój wsi" Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

9. Uchwała Nr XXX/200/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2010 roku na zadanie pn. "Rozwój bazy turysztycznej w Gminie Radzanów" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007 - 2013

10. Uchwała Nr XXXI201/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzanów

11. Uchwała Nr XXXI/202/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radzanów"

12. Uchwała Nr XXXI/203/2010 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie         2007 - 2013 w ramach Osi LEADER

13. Uchwała Nr XXXI/204/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010

14. Uchwała XXXI/205/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin PŁN-ZACH Mazowsza" na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami

15. Uchwała Nr XXXI/206/2010 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"

16. Uchwała Nr XXXII/207/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010

17. Uchwała Nr XXXII/208/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrębie: Radzanów, Bojanowo. Luszewo, Wróblewo, Gradzanowo Zbęskie, Grzdzanowo Włościańskie, Bońkowo Podleśne, Bońkowo Kościelne, Zgliczyn Glinki, Ratowo, Józefowo i Zgliczyn Witowy

18. Uchwała Nr XXXII/209/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Radzanów w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie części nieruchomości nr 95/1 położonej w Bońkowie Kościelnym, Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"

19. Uchwała Nr XXXII/210/2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Radzanów  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie części nieruchomości nr 95/1 położonej w Bońkowie Kościelnym, Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"

20. Uchwała Nr XXXII/211/2010 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Radzanowie

21. Uchwała Nr XXXIII/212/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

22. Uchwała Nr XXXIII/213/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

23. Uchwała Nr XXXIII/214/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

24. Uchwała Nr XXXIII/215/2010 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radzanów i jednostkom podległym

25. Uchwała Nr XXXIII/216/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze roku budżetowego oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za I pólrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

26. Uchwała Nr XXXIII/217/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrębach: Radzanów, Bojanowo, Luszewo, Wróblewo, Gradzanowo Zbęskie, Gradzanowo Włościańskie, Bońkowo Podleśne, Bońkowo Kościelne, Zgliczyn Glinki, Ratowo, Józefowo i Zgliczyn Witowy

27. Uchwała Nr XXXIII/218/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010

28. Uchwała Nr XXXIII/219/2010 uchwalająca uchwałę Rady Gminy radzanów w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Radzanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów

29. Uchwała Nr XXXIV/220/2010 w sprawie zminy uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010

30. Uchwała Nr XXXIV/221/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gradzanowie Zbęskim oznaczona jako działki nr 439/2, 439/4, 439/6 w trybie bezprzetargowym

31. Uchwała Nr XXXV/222/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/199/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2010 roku na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Radzanów" w ramach PROW 2007 - 2013 "Odnowa i rozwój wsi" Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju

32. Uchwała Nr XXXV/223/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2010 Rady Gminy Radzanów w sprawie zabezpieczenia środków  finansowych w 2010 roku na zadanie pn. "Rozwój bazy turysztycznej w Gminie Radzanów" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  dla malych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007 - 2013

33. Uchwała Nr XXXV/224/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010

34. Uchwała Nr XXXV/225/2010 w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

35. Uchwała Nr XXXV/226/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzanów w zakresie porządkowania nazewnictwa miejscowości wchodzących w jej skład

36. Uchwała Nr XXXVI/228/2010  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

37. Uchwala Nr XXXVI/229/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radzanów"

38. Uchwała Nr XXXVI/230/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zgliczyn Glinki"

39. Uchwała Nr XXXVI/231/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Ratowo"

40. Uchwała Nr XXXVI/232/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2011 roku na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Radzanów" w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

41. Uchwala Nr XXXVI/233/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2011 rok na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Ratowo" w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

42. Uchwała Nr XXXVI/234/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2011 roku na zadanie pn "Budowa świetlicy w miejscowości Zgliczyn - Glinki" w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

43. Uchwała Nr XXXVI/235/2010 w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radzanów na lata 2010 - 2017

44. Uchwała Nr XXXVI/236/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Bońkowie Kościelnym nr 95/5 o pow. 0,2044 ha

45. Uchwala Nr XXXVI/237/2010 zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"

UCHWAŁY rok 2011

1. Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Radzanów

2. Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów

3. Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie Przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radzanów

4. Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radzanów

5. Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych Rady Gminy Radzanów oraz określenia ich składu osobowego

6. Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010

7. Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

8. Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2011 - 2017

9. Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

10. Uchwała Nr III/10/2011 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

11. Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

12. Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzanów

13. Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14. Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

15. Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok

16. Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia pracy Rady Gminy Radzanów na 2011 rok

17. Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/8/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2011 - 2017

18. Uchwała budżetowa Nr IV/18/2011

19. Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Radzanów

20. Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie zmiany uchwałay nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwwolnień w tym podatku

21. Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XX/119/2004 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 grudnia 2004 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowej

22. Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

23. Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 501 i 5001/1 położonych w Radzanowie

24. Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów w ramacha Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" do realizacji projektu pn. "Mały Odkrywca w przedszkolu"

25. Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radzanów na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

26. Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina na lata 2011 - 2014

27. Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2003 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

28. Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

29. Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułuwykonania budżetu na 2010 rok

30. Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011

31. Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie zatwierdzenia teryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Radzanów

32. Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2014

33. Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

34. Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzanów

35. Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzanów

36.  Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie ustalenia opłat za świdczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Radzanów

37. Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do projektu pn "Zagospodarownie rekreacyjne działek gminnych w miejscowości Zgliczyn Witowy" w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

38. Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie zminay uchwały nr XXXVI/231/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Ratowo"

39. Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/230/2010 zdnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zgliczyn - Glinki"

40. Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego

41. Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2011 - 2017

42. Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011

43. Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

44. Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Sportu i Rekreacji Rady Gminy Radzanów

45. Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Sportu i Rekreacji Rady Gminy Radzanów

46.  Uchwala Nr VIII/46/2011 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Luszewo

 47. Uchwała Nr IX/47/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

48. Uchwała Nr IX/48/2011 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Luszewo.

49. Uchwała Nr IX/49/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2011-2025.

50. Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011.

51. Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie zatwierdzenia  "Planu odnowy miejscowości Radzanów".

52. Uchwała Nr X/52/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych Rady Gminy Radzanów oraz określenia ich składu osobowego.

53.Uchwała Nr X/53/2011 zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych Rady Gminy Radzanów oraz określenia ich składu osobowego.

54. Uchwała Nr X/54/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mławie na kadencję 2012-2015.

55. Uchwała Nr X/55/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011.

56.Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011.

57. Uchwała Nr XI/57/2011 w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

58. Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

59. Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

60. Uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

61. Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

62. Uchwała Nr XI/62/2011 uchylająca uchwałę Nr XXXV/243/2006 Rady Gminy Radzanów z dnia 12 września 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzanowie.

63. Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

64. Uchwała Nr XI/64/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

65. Uchwała Nr XII/65/2011w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2011.

66. Uchwała Nr XII/66/2011 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Radzanów na 2012 rok.

67. Uchwała Nr XII/67/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2012 rok.

68. Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

69. Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

70. Uchwała Nr XII/70/2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) za udział w Sesji Rady Gminy.

71. Uchwała Nr XII/71/2011 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Radzanów.

72. Uchwała Nr XIII/72/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2012-2025.

73. Uchwała Nr XIII/73/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2012 rok.

74. Uchwała Nr XIII/74/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest gmina Radzanów.

75. Uchwała Nr XIII/75/2012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Bieżany.

76. Uchwała Nr XIII/76/2012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Luszewo.

77. Uchwała Nr XIV/77/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na rok 2012.

78. Uchwała Nr XIV/78/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do projektu pn."Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 162 w miejscowości Bębnowo" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi objętego PROW 2007-2013.

79. Uchwała Nr XIV/79/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do projektu pn."Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 379 w miejscowości Trzciniec" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi objętego PROW 2007-2013.

80. Uchwała Nr XIV/80/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Radzanów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

81. Uchwała Nr XIV/81/2012 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów".

82. Uchwała Nr XIV/82/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów w obrębie: Radzanów, Luszewo, Wróblewo, Gradzanowo Zbęskie, Gradzanowo Włościańskie, Bońkowo Podleśne, Zgliczyn Glinki, Ratowo, Józefowo i Zgliczyn Witowy.

83. Uchwała Nr XIV/83/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów w obrębie: Radzanów, Bojanowo, Luszewo, Gradzanowo Zbęskie, Gradzanowo Włościańskie, Bońkowo Podleśne, Bońkowo Kościelne, Zgliczyn Witowy i  Budy Matusy.

84. Uchwała Nr XIV/84/2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2012 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

85. Uchwała Nr XIV/85/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Radzanów.

86. Uchwała Nr XV/86/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzanów na rok 2012.

87. Uchwała Nr XV/87/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie  gminy Radzanów na rok 2012.

88. Uchwała Nr XV/88/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 lutego 2012r.  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów.

89. Uchwała Nr XVI/89/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzanów na 2012 rok.

90. Uchwała Nr XVI/90/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzanów na 2012 rok.

91. Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

92. Uchwała Nr XVII/92/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

93. Uchwała Nr XVII/93/2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.

94. Uchwała Nr XVIII/94/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2012-2025.

95. Uchwała Nr XVIII/95/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2012.

96.Uchwała Nr XVIII/96/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Ratowo w ramach odnowy wsi".

97. Uchwała Nr XVIII/97/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Radzanów w ramach odnowy wsi".

98. Uchwała Nr XVIII/98/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa świetlicy miejscowości Zgliczyn Glinki w ramach odnowy wsi".

99. Uchwała Nr XVIII/99/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

100. Uchwała Nr XVIII/100/2012 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

101. Uchwała Nr XVIII/101/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.

102. Uchwała Nr XIX/102/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2012-2025.

103. Uchwała Nr XIX/103/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2012.

104. Uchwała Nr XIX/104/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 290 położonej w Bońkowie Podleśnym.

105. Uchwała Nr XIX/105/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa: Gradzanowo Włościańskie, Józefowo, Budy-Matusy, Radzanów w sprawie zmiany statutów Sołectw.

106.Uchwała Nr XX/106/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2012.

107. Uchwała Nr XX/107/2012 zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Radzanów.

108. Uchwała Nr XX/108/2012 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie".

109.  Uchwała Nr XXI/109/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2012.

110. Uchwała Nr XXI/110/2012 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

111. Uchwała Nr XXI/111/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

112.Uchwała Nr XXI/112/2012 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

113. Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie powierzenia Wójta Gminy Radzanów uprawnień do określenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Radzanów.

114.  Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

115. Uchwała Nr XXI/115/2012 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spólkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

116. Uchwała Nr XXII/116/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

117. Uchwała Nr XXII/117/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

118. Uchwała Nr XXII/118/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2012-2025.

119. Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2012.

120. Uchwała Nr XXII/120/2012 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Radzanów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

121. Uchwała Nr XXII/121/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Radzanów na 2013 rok.

122. Uchwała Nr XXII/122/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2013 rok.

123. Uchwała nr XXII/123/2012  zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów  w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

124. Uchwała Nr XXIII/124/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 

125. Uchwała Nr XXIII/125/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2012-2025.

 126. Uchwała Nr XXIII/126/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2012.

127. Uchwała Nr XXIV/127/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

 128.Uchwała Nr XXIV/128/2013 w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Radzanów na rok 2013.

129. Uchwała Nr XXIV/129/2013 w sprawie podziału Gminy Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji  wyborczych.

130. Uchwała Nr XXV/130/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radzanów na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

131.Uchwała Nr XXV/131/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.

132. Uchwała Nr XXV/132/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

133. Uchwała Nr XXV/133/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zał nr 1 do uchwały Nr XXV/133/2013

Zał Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2013

134. Uchwała Nr XXV/134/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

135. Uchwała Nr XXV/135/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.data wytworzenia2008-07-30
data udostępnienia2008-07-30
sporządzone przezAndrzej Zdunkiewicz
opublikowane przezAndrzej Zdunkiewicz
ilość odwiedzin765
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@