Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 2014

Uchwała nr XXXII/167/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXII/168/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na rok 2014.

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

Uchwała nr XXXII/169/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2014 rok.

Uchwała nr XXXII/170/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady gminy Radzanów na 2014 rok.

Uchwała nr XXXII/171/2014 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXII/172/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

Uchwała nr XXXII/173/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXII/174/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXII/175/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXII/176/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała RIO NR Ci.55.2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała RIO Nr Ci.54.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała nr XXXIII/177/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXIII/178/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014r.

Uchwała nr XXXIII/179/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała nr XXXIII/180/2014 zmieniająca uchwałę nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXIII/181/2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIII/182/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała nr XXXIII/183/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała nr XXXIII/184/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radzanów na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXXIII/185/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXIV/186/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Uchwała nr XXXIV/187/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała nr XXXIV/188/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXIV/189/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXXIV/190/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała nr XXXIV/191/2014 zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała nr XXXIV/192/2014 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.

Uchwała nr XXXIV/193/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.

 Uchwała nr XXXV/194/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała nr XXXV/195/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXV/196/2014 w sprawie Regulaminu dotarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXV/197/2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXV/198/2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowosci Radzanów".

Uchwała nr XXXVI/199/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała nr XXXVI/200/2014 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

Uchwała nr XXXVI/201/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXVII/202/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała nr XXXVII/203/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

Uchwała nr XXXVII/204/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na okres do 31.12.2035r w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXVII/205/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXVII/206/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXVII/207/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXVII/208/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXVII/209/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.

Uchwała nr XXXVII/210/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów.

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radzanów.

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzanów, ustalenia jej składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji.

Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Radzanów.

Uchwała Składu Orzekającego RIO Nr Ci.361.2014 z dnia 8 grudnia 2014r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO Nr Ci.362.2014 z dnia 8 grudnia 2014r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały Budżetowej na 2015 rok.

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji w miejscowości Radzanów".

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2015 ROKU

Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Radzanów".

Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2014.

Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr III/16/2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014r.

Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr III/22/2014 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr III/23/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.

Uchwała Nr III/24/2014 w sprawie dopłaty do taryfowych usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr III/25/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Radzanów.data wytworzenia2018-08-28
data udostępnienia2018-08-28
sporządzone przez
opublikowane przezIlona Czerwińska
ilość odwiedzin313
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@