Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018

Uchwała Nr XXIX/158/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Nr XXIX/159/2018 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Radzanów

Uchwała XXIX/160/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej trzech lat lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku Ośrodku Zdrowia w Radzanowie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała Nr XXIX/161/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat, cześci nieruchomości nr 253 polożonej w Gradzanowie Zbęskim pod usługę telefonii komórkowej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała Nr XXIX/162/2018 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXX/163/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzanówna rok 2018

Uchwała Nr Nr XXX/164/2018 w sprawie przyjęcia planów przcy Komisji Rady Gminy Radzanów na 2018 rok.

Uchwała Nr XXX/165/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2018 rok.

Uchwala Nr XXX/166/2018 w sprawe podziału gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXX/167/2018 w sprawie podziału Gminy Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXX/168/2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Bońkowo Podleśne.

Uchwała Nr XXXI/169/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXII/170/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/171/ 2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/172/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Uchwała Nr XXXII/173/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/174/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Uchwała Nr XXXIII/175/2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIII/177/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.

Uchwała Nr XXXIII/178/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzanów

Uchwała Nr XXXIII/179/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów, załącznik, regulamin

Uchwała Nr XXXIII/180/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Radzanów, Bębnowo załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

Uchwała Nr XXXIII/181/2018 w spawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Radzanów

Uchwała Nr XXXIII/182/2018 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo

Uchawała Nr XXXIII/183/2018 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska.

Uchwała Nr XXXIV/184/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacjij w Radzanowie.

Uchwała Nr XXXIV/185/2018 uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów

Uchwała Nr XXXIV/186/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz go do zaoopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XXXIV/187/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIV/188/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Bońkowo Podleśne

Uchwała Nr XXXIV/189/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Wróblewo

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radzanów

Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzanów, ustalenia jej składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji

Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie określenia stałych komisji Rady Gminy Radzanów

Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transpotrowych

Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakimi muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzanów

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radzanów

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Radzanów

Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanów

Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Zakładowi  Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie

Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzanów

Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów 

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2018

Uchwała Budżetowa Gminy Radzanów na rok 2019 Nr III/19/2018

Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2019

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Gminy Radzanów na 2019 rok.

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2019

Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  Gminy Radzanów w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-23

Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wnosków i Petycji Rady Gminy Radzanów

 data wytworzenia2018-08-28
data udostępnienia2018-08-28
sporządzone przez
opublikowane przezJoanna Rymer
ilość odwiedzin595
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@